Een warme oproep van enkele Leuvense burgers brengt woensdag 26 augustus 2020 meer dan 50 mensen samen. Een solidair burgerinitiatief ziet het licht en steekt met een geëngageerd charter de vlam onder 'geven' aan.

Charter
Samen Altijd Warmer


woensdag 26 augustus 2020
bijgewerkt : 27 oktober 2020

I

SAW, Samen Altijd Warmer, wil invulling geven aan het werven van fondsen voor verschillende sociale organisaties. Daarmee bouwt SAW verder op de Warmste Week, die een nieuwe weg is ingeslagen.

Beide initiatieven zijn complementair.

Onze gemeenschappelijke energie zetten we dus in om Samen Altijd Warmer (SAW) te realiseren in Leuven en omgeving. We bottelen het enthousiasme, dat onze oproep gegenereerd heeft, in een engagement om samen fondsen te werven.

SAW geeft de ruimte en kader aan mensen en organisaties om in een solidaire sfeer hun vrijwillig engagement te concretiseren. Om dit voor een eerste maal te doen voor een organisatie of om hun engagement voor een organisatie die hen nauw aan het hart ligt te bestendigen.

We willen vasthouden waar de Warmste Week de voorgaande jaren in slaagde. We zullen dat met veel minder middelen doen. De tijd om te organiseren is afgemeten. We starten vanaf nul. Dit zijn beperkingen waarmee we werken. Het enthousiasme van al wie ‘ik doe mee’ mailde mag de overtuiging laten leven dat we samen in de regio iets moois kunnen opzetten.

II

We zijn ervan overtuigd dat de overheid haar engagementen moet waarmaken en opnemen zodat iedereen die het moeilijk heeft op een waardige wijze deel kan uitmaken van het samenleven. De nood aan fondsenwerving benadrukt het feit dat dit niet afdoende gebeurt. We blijven oproepen om besparingen te stoppen en te investeren.

III

Fundraising acties en giften zijn het doel van SAW. Gedragen waarden voor alle acties beschrijven we met volgende woorden: out-of-the-box, ondernemend, liefdevol, (co)creatief, samen, enthousiast en coronaproof.

IV

Samen: SAW is een burgerinitiatief, waar alle actoren uit het Leuvense en omgeving, samen de schouders onder zetten. Om in onze regio een warme verbinding en sfeer te creëren.

Samen: de begunstigde goede doelen zijn allemaal sociaal, sociaal-culturele, culturele organisaties en initiatieven die een verschil maken voor mensen met noden. Zij hebben een actieve werking in Leuven of omliggende gemeenten; een sociale zetel, een actief werkingspunt (afdeling, …). Werkingen die mensen van hier of waar ook ter wereld ten goede komen.

Samen: SAW spoort samen met de vrijwilligersactie van de Warmste Week.

V

Als SAW verbinden we ons tot alle particuliere goede doelen dat er geen euro in mindering gebracht zal worden van het fundraising resultaat dat naar hen rechtstreeks toevloeit.

SAW is de som van een centrale regionale organisatie én alle individuele acties en giften, die mensen en organisaties realiseren. Een opzet als SAW vraagt om processturing, besluitvorming, coördinatie en bekendmaking. M.a.w. veel tijd en middelen. We trachten via onze netwerken zo veel mogelijk te realiseren door inbreng in natura en vrijwilligheid. We nodigen partners binnen SAW uit met draagkracht om de financiële kost mee te dragen. Waar deze dan SAW mee mogelijk maken voor partners met minder draagkracht.

Centrale actie(s) is/zijn een mogelijk belangrijke hefboom om het samen en solidaire te benadrukken, om de sfeer regio-breed te zetten, om SAW mogelijk te maken en te bestendigen.

We zijn hier transparant in.

VI

SAW wil informatie samenbrengen, een forum zijn. Een centraal punt waarop elk goed doel gevonden kan worden. Elk initiatief krijgt er een uniforme ruimte om zich voor te stellen en eventuele concrete noden te beschrijven. Op dat forum publiceren we de contactgegevens van de organisatie en hun rekeningnummer waarop de opbrengst van acties of giften kunnen toekomen.

Bij de organisatie van fundraising activiteiten treedt de initiatiefnemer via het forum of rechtstreeks in contact met het goede doel. Er ontstaat een ontmoeting. De initiatiefnemer organiseert, stemt af. De verzamelde fondsen worden rechtstreeks overgemaakt aan het goede doel. De initiatiefnemer informeert SAW over de activiteit en het resultaat ervan.

Wil een donor, los van een actie, uit sympathie voor het goede doel een geldelijke gift doen, dan gebeurt dat rechtstreeks, met de mededeling gift/SAW. Op het door haar vermelde rekeningnummer. De organisatie zal op het forum duidelijk het rekeningnummer vermelden. Eveneens dient ze te vermelden of ze een fiscaal attest mag en zal leveren.

SAW heeft geen verantwoordelijkheid voor de weerhouden goede doelen of de gegevens die deze mededelen. Zij staat niet borg voor de kwaliteit van deze organisaties of de besteding van de giften. Dit is de unieke verantwoordelijkheid van het goede doel.

VII

De actieperiode van SAW loopt van 6 december 2020 tot 6 januari 2021

VIII

SAW wil het ‘ieder voor zich’ overstijgen. SAW rekent er dan ook op dat elke initiatiefnemer, donor of goed doel, het gevoel dat we samen meer kunnen mee vorm geeft. Door te delen, te verspreiden, te verhalen, te enthousiasmeren, te inspireren.